Mały ruch przygraniaczny Polska - Rosja (Obwód Kaliningradzki)

MAŁY RUCH PRZYGRANICZNY POLSKA - ROSJA

Regulowany jest umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 r.

Strefę przygraniczną stanowią:
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- województwo pomorskie: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski,
- województwo warmińsko-mazurskie: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki
na terytorium Federacji Rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki

Mały ruch graniczny to wielokrotne przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy państwowej przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa jednej Strony w celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, dla podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także uzasadnionych kontaktów ekonomicznych i innych, które nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność zarobkową.

Mały ruch graniczny dotyczy tylko podróży drogą lądową.

Mieszkańcy strefy przygranicznej to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele Federacji Rosyjskiej, obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy posiadający, zgodnie z prawem, miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Mały ruch graniczny odbywa się na podstawie ważnych dokumentów podróży oraz zezwolenia. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty uzasadniające powody do wydania zezwolenia. Nie wymagane jest też ubezpieczeni zdrowotne.
Przy wjeździe do Obwodu Kaliningradzkiego na punkcie kontroli granicznej trzeba wypełnić kartę migracyjną, której część odcinana podlega zwrotu w punkcie kontroli granicznej, przez który odbywa się wyjazd. Karta migracyjna wydaje się nieodpłatnie przez przewoźnika lub bezpośrednio w punkcie kontroli granicznej.

Ważny dokument podróży to ważne dokumenty potwierdzające tożsamość, uprawniające do przekraczania granicy państwowej i uznawane przez Strony w tym charakterze, z wyjątkiem paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego i książeczki żeglarskiej.

Zezwolenie, uprawniające do małego ruchu granicznego (MRG), stanowi podstawę do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na terenie Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od daty wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie, uprawniające do MRG, wystawia się na blankiecie wizowym, wizą natomiast nie jest.
Zezwolenie może być wydane mieszkańcom stref przygranicznych, którzy:
a)    posiadają ważny dokument podróży;
b)    okażą dokument potwierdzający posiadanie miejsca ich stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;
c)    uzasadnią istnienie powodów do wielokrotnego przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej, w szczególności dla podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także kontaktów ekonomicznych i innych, które według przepisów Państw Stron nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność zarobkową.

Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności 2 lat, kolejne - na 5 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży.

Właściwe organy Państw Stron wydają zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, licząc od dnia przyjęcia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być przedłużony do 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych.
Średnio czas oczekiwania wynosi 2 tygodnie.

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia wynosi 20 (dwadzieścia) Euro. Z opłat zwolnione są następujące kategorie osób:
a) osoby w wieku do lat 16 i powyżej 65 lat;
b) mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej - inwalidzi niezdolni do pracy oraz osoby im towarzyszące i mieszkańcy strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej - inwalidzi pierwszej i drugiej grupy, dzieci-inwalidzi oraz osoby towarzyszące tym kategoriom obywateli.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć 1 aktualną fotografię.

Właściwymi organami Państw Stron, upoważnionymi do przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia oraz do wydawania zezwoleń, są:
a) dla mieszkańców strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej:
- Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej www.rusemb.pl
Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, ul. Belwederska 25c, e-mail: consulate@russia.internetdsl.pl, tel.+48(22) 849 5111, czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 12.00.
- Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku www.rusemb.pl
80-251 Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Batorego 15, tel. 58 341 10 88, fax. 341 62 00, e-mail: konsvisagdn@poczta.onet.pl, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00 – 17.00, oraz we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 13.00 oraz 14.00 - 17.00.
b) dla mieszkańców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej:
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie
Kasztanowa aleja 51, 236000 Kaliningrad, tel.: 007 (4012) 976 400, faks (+7 4012) 976 443, e-mail Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu: kaliningrad.wiza@msz.gov.pl . Godziny przyjęć dokumentów wizowych: poniedziałek-piątek od 9.00 do 14.00

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego
Zalecenia przy stosowaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego
Informacja dla wjeżdżających do strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kaliningradzie:
236000 Kaliningrad, Prospekt Mira 4
tel.: (4012) 555-200
e-mail: info@visit-kaliningrad.ru
www.visit-kaliningrad.ru

Informacje o Kaliningradzie i Obwodzie Kaliningradzkim udzielane są w języku rosyjskim i angielskim.

Bezpłatne ulotki o Kaliningradzie można też otrzymać w Miejskiej Informacji (Gdynia, ul. 10 Lutego 24).

 

Galeria - Kaliningrad