Regulamin Nagrody im. A. Zawady i formularz zgłoszeniowy

Regulamin Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podrózników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy

1.    CEL I FUNDATOR
1.1.    Nagroda im. Andrzeja Zawady ma pomagać młodym podróżnikom w osiąganiu ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Ma wymiar prestiżowy i materialny. Stanowi zarazem rekomendację Kapituły Kolosów dla nagrodzonego projektu jak i wsparcie finansowe Miasta Gdyni (w wysokości 15.000 zł) na jego realizację. Nagroda przyznawana jest z uwzględnieniem dotychczasowych dokonań kandydatów.
1.2.    Patronem Nagrody jest Andrzej Zawada - wybitny himalaista, twórca sukcesów polskiego himalaizmu zimowego. Nagroda powstała z jego inspiracji. Pracując w Kapitule Kolosów, Andrzej Zawada zgłosił pomysł utworzenia osobnej kategorii nagrody – specjalnie dla ludzi młodych. Po raz pierwszy przyznano ją w lutym 2002 roku, półtora roku po śmierci patrona.
1.3.    Fundatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady jest Miasto Gdynia.
1.4.    Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, w trakcie finału Nagrody Kolosy.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.    O Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia grupowego w przypadku, gdy średnia wieku wszystkich członków planowanej wyprawy nie przekracza trzydziestu pięciu lat.
2.2.    Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” wraz z 3 zdjęciami na adres Urzędu Miasta Gdynia (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382) oraz przesłanie pocztą elektroniczną pliku .doc lub .odt zawierającego wypełnione „Zgłoszenie...” wraz z 3 zdjęciami w formacie .jpg na adres: turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl.
2.3.    Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady, ze względu na równoznaczne z nim zobowiązanie do przeznaczenia ewentualnej przyszłej Nagrody na realizację wyprawy, musi być podpisane przez samego kandydata lub, w przypadku zgłoszenia grupowego, przez osobę odpowiedzialną za realizację projektu.
2.4.    Formularz „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” można pobrać na stronie www.gdyniaturystyczna.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia (ul. 10–go Lutego 24, parter budynku, siedziba Miejskiej Informacji w Gdyni).
2.5.    Kandydaci do Nagrody im. Andrzeja Zawady muszą dołączyć do zgłoszenia szczegółowy opis projektu wyprawy, na którą zobowiązują się przeznaczyć Nagrodę w przypadku jej otrzymania.
2.6.    Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prelekcji podczas Spotkań. Prelekcja powinna dotyczyć największego dokonania kandydata(ów) zrealizowanego w ciągu ostatnich dwóch lat.
2.7.    Fundator nie pokrywa wydatków poniesionych przez kandydatów w związku z ich udziałem w Spotkaniach, takich jak koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.

3.  KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
3.1.    Wyboru laureata(ów) Nagrody dokonuje Kapituła Kolosów oraz Prezydent Gdyni.
3.2.    Kapituła Kolosów wraz z Prezydentem Gdyni dokona wyboru laureata(ów) Nagrody spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek eksploracyjny kandydatów oraz oryginalność i jakość zgłoszonych projektów. Projekty mogą dotyczyć każdej z form eksploracji, tj. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa lub podróży.
3.3.    W trakcie trwania Spotkań, a przed podjęciem decyzji o przyznaniu Nagrody, Kapituła może uznać za stosowne przeprowadzenie osobistych rozmów ze wszystkimi lub z wybranymi kandydatami. Wskazani kandydaci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.    LAUREACI
4.1.    Kandydaci zobowiązują się, że w przypadku otrzymania Nagrody zrealizują zgłoszony projekt w zadeklarowanym terminie, a po jego zakończeniu przedstawią Kapitule oraz Fundatorowi Nagrody pisemną relację z jego przebiegu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wygłoszą prelekcję podczas najbliższej, licząc od chwili zakończenia przedsięwzięcia, edycji Spotkań. Zobowiązują się także do nieodpłatnego przekazania i przesłania drogą elektroniczną na adres turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości dokumentujących przebieg przedsięwzięcia wraz z prawem do ich wielokrotnego wykorzystywania na dowolnych nośnikach przez organizatora Nagrody.
4.2.    W trakcie realizacji nagrodzonego projektu laureat bądź laureaci zobowiązani są do eksponowania logotypu Miasta Gdynia lub logotypu Nagrody im. Andrzeja Zawady na nośnikach służących celom informacyjnym i promocyjnym związanym z realizowanym przedsięwzięciem, w szczególności na odzieży wyprawowej oraz na stronach internetowych poświęconych projektowi.
4.3.    Na życzenie Kapituły lub Fundatora Nagrody laureaci zobowiązani są również do informowania jej na bieżąco o postępach w realizacji nagrodzonego przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem wyprawy jak i w trakcie jej trwania.
4.4.    Jeśli wyprawa, do realizacji której laureat zobowiązał się w swoim zgłoszeniu do Nagrody, nie dojdzie do skutku w zadeklarowanym terminie, laureat zobowiązany jest do zwrotu nagrody finansowej  Urzędu Miasta Gdyni.
4.5.    Nagroda finansowa nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy laureat nie był w stanie podjąć się realizacji wyprawy w zadeklarowanym terminie ze względu na uniemożliwiające to zdarzenia losowe.
4.6.    W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu zmian z fundatorem Nagrody, istnieje możliwość realizacji wyprawy w innym terminie niż zadeklarowany w zgłoszeniu.
4.7.    Laureat zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej
w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

5.    TERMINY
5.1.    Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku 2016 mija 15.01.2016 r. Obowiązuje data stempla pocztowego.
5.2.    Najbliższa edycja Ogólnoposkich Spotkań Podrózników, Żeglarzy i Alipinistów oraz finału Nagrody Kolosy, odbędzie się w dniach 11-13.03.2016 r. w Gdyni, w Gdynia Arena  przy ul. Kazimierza Górskiego 8 oraz w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98.
5.3.    Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Nagrody i czeku o równowartości 15 000 zł odbędzie się w trakcie finału Nagrody Kolosy.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.    Kandydaci do Nagrody im. A. Zawady mogą także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, zgłosić wyprawę do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl.
6.2.    Fundator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
6.3.    Werdykty Kapituły i Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie podlegają jakiejkolwiek reklamacji.

Formularz zgłoszeniowy